Este post se publica en Euskera, Galego, Catalán y Castellano, por ese orden

Euskera (Gracias, @ainhoaeus, por la traducción)

Mundua harresiz beteta dago. Harresi batzuk errealak dira, harri sendoz egindakoak, hormigoizkoak, adreiluzkoak… beste batzuk, aldiz, ikusezinak dira, herrak eta mesfidantzek jasotakoak, desberdinari diogun beldurrak eragindakoak, edo geuretzat hartzen duguna babestearren eraikitakoak, Biak ala biak, errealak eta ikustezinak, lotsatzeko modukoak dira. Espainian harresi ikusezin asko dago, lehen begiratuan ikusten ez direnetakoak. Ezjakintasunez egindako harresiak. Harresi batzuk ezker-eskuinekoak dira, iparretik hegora doazenak. Harresi batzuk txanponez eta gurutzez daude eginak, ixiltasun eta oroimenez eginda beste batzuk. Eta harresi batzuk, ulertzen ez diren hitzez eraiki dira.

Demagun lagun bat dugula. Lagun horrekin edan dugu, barre egin dugu, negar… Eta halako batean esaten digu bere familia aurkeztu nahi digula. Beharbada familia ezagutzeak ez du eragingo zuzenean gure adiskidetasunean, baina ondo ulertzen dugu gure lagunarentzat inportantea bada, geuretzat ere garrantzitsua izan beharko lukeela. Ez da edonoren familia, hainbestetan irribarre egin dizun lagun horrena da, hainbestetan jasan zaituenarena. Ba baliteke zure adiskide horren familia katalan deitzea, edo euskara, edo galiziera. Ze askok Espainia hitzetik hortzera darabilte, katalana Zelanda Berrian hitz egingo balitz bezala, hizkuntza hori darabiltenek ama-hizkuntza gaztelania dugunon antzeko pentsamenduak, bizipenak, sentipenak izango ez balituzte bezala. Ze gehiegitxok aipatzen dute Donostia hiri zoragarria delako, baina ez dira saiatzen euskarak duen edertasuna ulertzen. Ze jende gehiegitxori interesatzen zaio Galiziara joatea mariskoa jatera, baina ez zaie interesatzen galizieraz hitzik ikastea.

Hizkuntza ez da harresia. Atea da.

Ez dugu harresi gehiago behar. Ateak behar ditugu. Elkar ezagutu behar dugu, gure lagunen familia ezagutu, beraiekin batera bizi den hizkuntza ezagutu. Ideia ona iruditzen zait Hiritartasunerako Hezkuntza irakasgaia, baina askoz hobea litzateke bere gaitegian espainiartzat jotzen den lurraldean bizikide diren hizkuntza guztien oinarria ikastea irakasgai horretan. Espainiar naizen aldetik harro sentitu behar badut Compostelako Santiagoko Katedralaz, harro sentitu behar dut galiziarraz. Espainiar naizen aldetik Gughenheim Bilbon egoteak hunkitu behar banau, espainiar naizen aldetik interesatu behar zait hain zirraragarria den hizkuntza, euskara, nigandik hain gertu hitz egiteak. Espainiar naizen aldetik Bartzelona neure hiritzat hartzen badut, espainiar gisa katalana neuretzat hartu behar dut. Absurdoa da haur espainiarrek Good Morning esaten jakitea eta ez jakitea Egun On zer esan nahi duen.
Irakats diezaiegun geure seme-alabei ikastearen aberastasuna. Zabal ditzagun ateak harresietan. Hizkuntzak beti dira ederrak, beti dira jakintsu. Kontua ez da denok hizkuntza guztiak bikain jakitea. Kontua da haziak ereitea jakintzak hurbil gaitzan, hobeak egin gaitzan. Denok berdinak gara denok desberdinak garelako. Zabal ditzagun ateak, nire hizkuntza zeurea da, zure hizkuntza neurea da.

Galego (Gracias, @faraquel, por la traducción)

O mundo está cheo de muros. Hainos reais, de pedra firme, de formigón, de ladrillo… e hainos invisibles, levantados a medias polos rancores e as desconfianzas, polo temor á diferenza ou por gardar o que cremos noso. Ambos os dous, reais ou invisibles, son vergonzosos. En España hai bastantes muros dos segundos, dos que non se ven a primeira vista. Muros feitos de descoñecemento. Hai muros de esquerda a dereita, de norte a sur. Hai muros feitos de moedas e de cruzamentos, e muros de silencio e de memoria. E hai muros feitos de palabras sen entender.

Imaxinemos que temos un amigo. Con ese amigo bebemos, rimos, choramos… E un día cóntanos que quere presentarnos á súa familia. Pode que o feito de coñecela non afecte directamente á nosa amizade, pero entendemos que como algo importante para o noso amigo, a súa familia debería ser importante para nós. Non é a familia de calquera, é a familia dese tipo que te sorriu e aguantou tantas veces. Pois a familia dese amigo pode que se chame catalán, euskera ou galego. Porque a moitos se lles enche a boca sobre España, coma se o catalán se falase en Nova Zelanda, e non fora o idioma de xente que pensa, sinte e vive con tantas cousas en común cos que temos como idioma materno o castelán. Porque demasiados nomean a Donostia coma unha cidade fermosa, pero non intentan entender a beleza que encerra o euskera. Porque parece que a demasiada xente lle interese ir a Galicia para comer marisco, pero non aprender algunha palabra de Galego.

Un idioma non é un muro. É unha porta.

Non necesitamos máis muros. Necesitamos portas. Necesitamos coñecernos, coñecer á familia dos nosos amigos, ao idioma que lles acompaña. Coido que é boa idea a asignatura de Educación para a Cidadanía, pero sería aínda mellor se incluise no seu temario a aprendizaxe básica de todas as linguas que conviven no territorio que se considera español. Se como español me teño que sentir orgulloso da Catedral de Santiago de Compostela, téñome que sentir orgulloso do idioma galego. Se como español me debe emocionar que o Gughenheim estea en Bilbao, como español débeme interesar que un idioma tan fascinante coma o euskera se fale tan preto de min. Se como español considero miña a cidade de Barcelona, como español debo considerar meu o idioma catalán. É absurdo que os nenos españois saiban decir Good Morning, pero no saiban o significado de Egun on.

Ensinemos aos nosos fillos a riqueza de aprender. Abramos portas nos muros. Un idioma sempre é fermoso, sempre é sabio. Non se trata de que todos falemos á perfección todas as linguas. Trátase de poñer sementes para que o coñecemento nos achegue, nos faga mellores. Todos somos iguais porque todos somos diferentes. Abramos as portas, a miña lengua é a túa, a túa lingua é a miña.

Catalán (Gracias, @raulsanchez, por la traducción)

El món és ple de murs. N’hi ha reals, de pedra ferma, de formigó, de maó… i n’hi ha invisibles, aixecats a mitges per les rancúnies i les desconfiances, pel temor a la diferència o per guardar el que creiem nostre. Ambdós, reals o invisibles, són vergonyosos. A Espanya hi ha bastants murs dels segons, dels que no es veuen a primera vista. Murs fets de desconeixement. Hi ha murs d’esquerra a dreta, de nord en sud. Hi ha murs fets de monedes i de creus, i murs de silenci i de memòria. I hi ha murs fets de paraules sense entendre.

Imaginem que tenim un amic. Amb aquest amic hem begut, rigut, plorat… I un dia ens explica que vol presentar-nos a la seva família. Pot ser que el fet de conèixer-la no afecti directament a la nostra amistat, però entenem que com a una mica important per al nostre amic, la seva família hauria de ser important per a nosaltres. No és la família de qualsevol, és la família d’aquest tipus que t’ha somrigut i aguantat tantes vegades. Doncs la família d’aquest amic pot ser que s’anomeni català, basc o gallec. Perquè a molts se’ls omple la boca sobre Espanya, com si el català es parlés a Nova Zelanda, i no fora l’idioma de gent que pensa, sent i viu amb tantes coses en comú amb els que tenim com idioma matern el castellà. Perquè molts nomenen Donostia com una ciutat preciosa, però no intenten entendre la bellesa que tanca el basc. Perquè sembla que a massa gent li interessi anar a Galícia per menjar marisc, però no aprendre alguna paraula de Gallec.

Un idioma no és un mur. És una porta.

No necessitem més murs. Necessitem portes. Necessitem conèixer-nos, conèixer la família dels nostres amics, a l’idioma que els acompanya. Considero bona idea l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, però seria fins i tot millor si inclogués en el seu temari l’aprenentatge bàsic de totes les llengües que conviuen al territori que es considera espanyol. Si com a espanyol m’he de sentir orgullós de la Catedral de Santiago de Compostel·la, m’haig de sentir orgullós de l’idioma gallec. Si com espanyol m’ha d’emocionar que el Gughenheim sigui a Bilbao, com a espanyol m’ha d’interessar que un idioma tan fascinador com el basc es parli tan a prop de meu. Si com a espanyol considero meva la ciutat de Barcelona, com a espanyol he de considerar meu l’idioma català. És absurd que els nens espanyols sàpiguen dir Good Morning, però no sàpiguen el significat d’Egun on.

Ensenyem als nostres fills la riquesa d’aprendre. Obrim portes als murs. Un idioma sempre és bell, sempre és savi. No es tracta que tots parlem a la perfecció totes les llengües. Es tracta de posar llavors perquè el coneixement ens apropi, ens faci millors. Tots som iguals perquè tots som diferents. Obrim les portes, la meva llengua és la teva, la teva llengua és la meva.

Castellano (Gracias, @erreeme, @pixelillo, @joansinmiedo, @miquelquintana, @victoriamdq, @o_duran, @ikermerodio, @edelwita, @nuksazi, @angelesbadia, @Volandovoy, @nanastar, @nocreoenesto, @zaviev, @pepecuesta, @matey4u, @mercesori, @_hadita_ y @Tonyfalcon por la ayuda ofrecida, como si lo hubieses traducido vosotros)

El mundo está lleno de muros. Los hay reales, de piedra firme, de hormigón, de ladrillo… y los hay invisibles, levantados a medias por los rencores y las desconfianzas, por el temor a la diferencia o por guardar lo que creemos nuestro. Ambos, reales o invisibles, son vergonzosos. En España hay bastantes muros de los segundos, de los que no se ven a primera vista. Muros hechos de desconocimiento. Hay muros de izquierda a derecha, de norte a sur. Hay muros hechos de monedas y de cruces, y muros de silencio y de memoria. Y hay muros hechos de palabras sin entender.

Imaginemos que tenemos un amigo. Con ese amigo hemos bebido, reído, llorado… Y un día nos cuenta que quiere presentarnos a su familia. Puede que el hecho de conocerla no afecte directamente a nuestra amistad, pero entendemos que como algo importante para nuestro amigo, su familia debería ser importante para nosotros. No es la familia de cualquiera, es la familia de ese tipo que te ha sonreído y aguantado tantas veces. Pues la familia de ese amigo puede que se llame catalán, euskera o gallego. Porque a muchos se les llena la boca sobre España, como si el catalán se hablará en Nueva Zelanda, y no fuera el idioma de gente que piensa, siente y vive con tantas cosas en común con los que tenemos como idioma materno el castellano. Porque demasiados nombran a Donostia como una ciudad preciosa, pero no intentan entender la belleza que encierra el euskera. Porque parece que a demasiada gente le interese ir a Galicia para comer marisco, pero no aprender alguna palabra de Gallego.

Un idioma no es un muro. Es una puerta.

No necesitamos más muros. Necesitamos puertas. Necesitamos conocernos, conocer a la familia de nuestros amigos, al idioma que les acompaña. Considero buena idea la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero sería aun mejor si incluyera en su temario el aprendizaje básico de todas las lenguas que conviven en el territorio que se considera español. Si como español me tengo que sentir orgulloso de la Catedral de Santiago de Compostela, me tengo sentir orgulloso del idioma gallego. Si como español me debe emocionar que el Gughenheim esté en Bilbao, como español me debe interesar que un idioma tan fascinante como el euskera se hable tan cerca de mí. Si como español considero mía la ciudad de Barcelona, como español debo considerar mío el idioma catalán. Es absurdo que los niños españoles sepan decir Good Morning, pero no sepan el significado de Egun on.

Enseñemos a nuestros hijos la riqueza de aprender. Abramos puertas en los muros. Un idioma siempre es bello, siempre es sabio. No se trata de que todos hablemos a la perfección todas las lenguas. Se trata de poner semillas para que el conocimiento nos acerque, nos haga mejores. Todos somos iguales porque todos somos diferentes. Abramos las puertas, mi lengua es la tuya, tu lengua es la mía.

A religion of the heart initiated by small, local revivals? cheap custom essay writings service

¿Otra copita?

Be Sociable, Share!
 

76 Responses to Un idioma no es un muro, es una puerta

 1. Social comments and analytics for this post…

  This post was mentioned on Twitter by cosechadel66: En el blog: Un idioma no es un muro, es una puerta – http://cosechadel66.es/?p=5026

 2. raffles says:

  No puedo estar más de acuerdo contigo. Pero demasiado a menudo los idiomas también se usan como manera de separarse de los demás, de crear una comunidad diferenciadora cerrada.

 3. Xavier says:

  “Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza.”

  Antonio Machado

  “Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.”

  François de la Rochefoucauld

 4. Belén says:

  A ver si nos vamos poniendo las pilas, y podemos crear laspuertas para que pasemos todos… empezando por los propios políticos…

  Besicos

 5. Esic totalment d’acord amb el que dius. Està clar que els idiomes en molts casos separen. Es fan servir com a eines de confrontació. Però això no ha de ser així. Jo estimo Catalunya, sóc patriota, defenso el meu idioma, però com he sortit fora de Catalunya durant molts anys i des de fa molts anys, he tingut relació i contacte amb persones de diferents llocs i amb el respecte ens hem possat d’acord per entendrens i hem creat un vincle d’amistat o de coneixença. El mal arriba quan per defensar una idea és mata la del veí. Catalunya pot ser independent o no hom serà, però això no treu el fet que pugui mantenir relació i amistats amb els ciutadans de la resta de l’estat espanyol. Però també es dona un circumstància que a vegades deixa emboirat aquest tema. La falta d’interès dels que es desplacen fora de casa i exigeixen que els autòctons els parlin en la seva llengua, menyspreant la dels habitants del lloc on de nou ha anat a viure. Està clar que molts actuen per les falses informacions que de diferents cavernes els hi transmeten i llavors surfeix la confrontació. Ara, quan es tracta de l’anglés no hi cap problema. L’anglés, precisament un idioma impossat i que tothom diu que el parla i l’entén, però després i alhora de la veritat no el conèixen. Portes, calen portes. Però tal vegada el millor sigui enderrocar els murs i eliminar els enfrontaments. En molts casos veiem la palla en els ulls aliens i no som capaços de veure una viga en el propi.

 6. Markos says:

  Estoy completamente de acuerdo en que hay que dar cabida a todos los idiomas de los españoles. Y que los idiomas deben ejercer su principal función: comunicar a las personas. Me parecen absurdas las iniciativas que usan el idioma como un arma para separarse en lugar de un nexo de unión y un enriquecimiento cultural.

  Me ha parecido estupendo esta reivindicación/protesta tan inteligente publicando el post en todos los idiomas que se hablan en España (a pesar de que mi ausencia de sentimiento español, pero eso es otro tema)

  Yo he tomado el post a mi manera…lo he leído en dos idiomas, pero no lo he leído en castellano (mi lengua materna)

  Genial

  Salu2

 7. sr.werty says:

  Di que si, pero también que nuestros hijos aprendan inglés, francés, chino, italiano, eso si que les abrirá puertas.

  Sau2

 8. Rick says:

  Yo estoy de acuerdo, pero claro, en el momento en que hablas/escribes en una lengua que yo no se, la lengua es un muro…

  En varios idiomas? Si, por favor, eso es una puerta, como bien dices…
  En uno solo que no todo el mundo tiene por que dominar (es decir, uno que no sea el castellano) o obligarme a usar uno, no, porque entonces es un muro…

  Evidentemente, si voy a Rusia, pues tendré que aprender ruso… pero si voy a Bilbao o Barcelona, ¿tengo que saber vasco o catalán? No me matará saberlo, esta claro, pero para eso hay una lengua en una capa superior, no? una lengua común… Y con esto quiero decir que las cosas deberían estar, en DOS idiomas, no que solo deberían estar en castellano ni nada de eso…

  Y lo digo como bilingüe, que soy gallego…

 9. PMM says:

  Totalmente de acuerdo.
  A miña lingua e tamén a túa lingua.
  Mi idioma es también el tuyo.

 10. Borja says:

  Es un asunto complicado…. en teoría, si, si a todo, en la practica la capacidad de aprendizaje hay que racionalizarla.
  Los idiomas son para comunicarse, vamos a intentar abarcar el mayor numero de personas posibles.

 11. publikaccion says:

  non podo estar máis aliñado coa mensaxe

  (no puedo estar más alineado con el mensaje)

  :-)

 12. Iñaki says:

  @Rick “Una lengua en una capa superior” “común”. Ummm.

  Hablemos todos inglés y olvidémonos del español, total está en una capa superior y es lengua común.

  Todas las lenguas son importantes e igual que te esfuerzas por hablar (aprender) ruso cuando vas a Rusia haz lo mismo con el catalán o el gallego cuando vengas.

  Abrirás más puertas.

 13. Francisco Galván says:

  Fantástico. La lengua no solo es vehículo de cultura sino cultura en sí misma. Y todo lo que sea cultura hay que defenderlo, más si lo tienes en casa.

 14. Juanjo says:

  Estupenda reflexión. Un saludo Adolfo.

 15. Toni says:

  En mi caso domino el catalán y el castellano por igual, no hay una que domine mas que la otra aunque reconozco que es, el castellano, mi lengua materna.

  Muchas veces, viendo la tele, comprando, haciendo la vida normal te aseguro que me olvido de que lengua hablo y, sabes por que Adolfo? sencillamente por que me comunico.

  Un abrazo

 16. Rick says:

  @Iñaki: eso es demagogia, y eso que pensé haberlo dejado claro… El ingles es una capa superior, claro, por eso yo se ingles, pero yo no tengo porque saberlo: no es ni mi lengua materna ni mi lengua oficial, cosa que el castellano si lo es. Y repito, yo no digo que no se hable gallego, catalán o vasco, simplemente digo que esas lenguas, por lógica, nunca pueden estar por encima del castellano; deben estar, en todo caso, al mismo nivel…

 17. Jon Kepa says:

  Compartisc en la seua totalitat el comentari de Rick, així com la idea que aprenguem totes les llengües de l’estat espanyol.

  No puc compartir la idea que defensen alguns, sobretot a Catalunya que és el que millor conec, que si anem allí, no importa el perquè o per a quant temps, hem de parlar i conèixer la seua llengua com fem quan anem A Alemanya, per exemple.

  En Alemanya m’he entés en anglès (no parle alemany) i sempre vaig trobar a gent que va tractar d’entendre la meua llengua.

  En païsssos amb dues llengües oficials, he notat que s’usaven ambdues indiscriminadament.

  Entenc tres de les quatre llengües ací usades, són tres portes que tinc obertes però la quarta és un mur per al meu.

  Salutacions.

  Comparto en su totalidad el comentario de Rick, así como la idea de que aprendamos todas las lenguas del estado español.
  No puedo compartir la idea que defienden algunos, sobre todo en Cataluña que es lo que mejor conozco, de que si vamos allí, no importa el porqué o para cuanto tiempo, hemos de hablar y conocer su lengua como hacemos cuando vamos a Alemania, por ejemplo.
  En Alemania me he entendido en inglés (no hablo alemán) y siempre encontré a gente que trató de entender mi lengua.
  En paises con dos lenguas oficiales, he notado que se usaban ambas indiscriminadamente.
  Entiendo tres de las cuatro lenguas aquí usadas, son tres puertas que tengo abiertas pero la cuarta es un muro para mi.
  Saludos.

 18. Eulogio says:

  Absurdo. Para publicar esta entrada has necesitado la ayuda de varias personas que te han traducido el texto. Aplícate tu consejo y verás qué tarea te has echado sobre los hombros. No sólo no es buena idea aprenderse las cuatro lenguas, sino que no es sencilla, y no sirve de nada. Aprendes cuatro idiomas y no has salido de tu propio país. Existe un mundo fuera, y no habla ninguna de esas lenguas. Conoce el mundo que hay fuera y deja de dar vueltas alrededor de tu familia.

 19. cosechadel66 says:

  Raffles: Lo se, por eso precisamente debemos intentar conocer y comprender. Un ladrillo puede hacer una casa o un muro.

  Xavier: Menudas frases. Y encajan a la perfección. Compartir es aprender.

  Belén: Desde luego, ellos deberían ser los primeros en poner en práctica esto de abrir puertas

 20. Esto es lo que yo llamo sentido común. Magnífico post
  saludos

 21. Reina says:

  Los idiomas son cultura y sí: para escribir, leer o hablar en otro idioma lo tenemos que aprender (o nos tienen que ayudar), como tantas otras cosas que no sabemos.

  Una mente despierta es una mente abierta a la cultura y a otras culturas.

  Buena entrada! :-)

 22. minipunk says:

  Oso ondo cosecha!

 23. cosechadel66 says:

  Miquel: Gracias por pasarte por aqui. Y dejar tu opinión. Puede que parte del problema es que nos importe más el ingles por su sentido comercial o profesional que por lo que nos aporta como conocimiento.

  Markos: Siempre nos empeñamos en denunciar que desconocemos. Muy poquitas veces en aprenderlo. Y yo no me siento nada español, se trata simplemente de cercanía.

  Sr. Werty: Cualquier idioma es una puerta. Lo que pasa es que quizás a veces no vemos la puerta más cercana.

 24. Ana says:

  Las lenguas o idiomas son el principal vehículo de comunicación que tenemos los seres humanos. Cerrar la puerta al aprendizaje de una lengua significa aislarse, incomunicarse.
  Yo también opino que lo importante es poderse comunicar
  y para ello, no es necesario hablar a la perfección un idioma pero si es importante, atreverse a hablarlo.
  Gracias por este maravilloso post.

 25. cosechadel66 says:

  Rick: Evidentemente, todas las puertas deben funcionar en las dos direcciones. Las lenguas, además de comunicar, son una riqueza en si mismas. En mi experiencia, jamás he tenido problemas de comunicación en Euskadi, Galicía, Valencia o Cataluña para comunicarme u orientarme. No se trata de que este de más o no. También puedes ir a Sevilla y no visitar La Giralda, pero te aseguro que si te la pierdes, te pierdes algo grande. También el castellano es rico, y hermoso, y cumple una maravillosa función. Pero esa función nunca puede ser excluyente. Por supuesto, por ninguna persona, ya que podríamos dejar de hablar de “lados”. Ni se trata de estar por encima o por debajo. Se trata de coexistir, de aprender. Tampoco hablo de un aprendizaje exhaustivo ni de un conocimiento a la perfección. Se trata del intento, de la mano abierta.

 26. cosechadel66 says:

  PMM: Y asi tenemos dos :-)

  Borja: Es un asunto complicado sobre todo porque la mayoría de las veces se utiliza como arma, no como herramienta. Se trata de conocer, de aprender y compartir.

  Publikaccion: Me alegro (aunque ya me lo imaginaba)

 27. Iñaki says:

  @Rick No es demagogia era ironía.

  Que manía con las capas, la pirámide o medirlo todo.

  ¿Cómo medimos un idioma?

  Por hablantes: chino mandarín y español. Como 1ª y 2ª lengua: chino, hindi.

  No me gusta que un idioma sea más que otro. Para mí todos son importantes, aportan y enriquecen más de lo que se piensa.

  Tampoco me gusta el concepto de inglés como universal. Porque no lo es.

  Y eso de lenguas a la par. Será en otro país pues aquí no te dejan hablar en gallego en el parlamento.

 28. cosechadel66 says:

  Iñaki: No creo que Rick tuviera esa intención en su comentario, como te ha comentado después. Creo más bien que está en contra de la obligatoriedad del aprendizaje. Bien, es opcional, por supuesto, pero como tu dices, será más enriquecedor y abrirá más puertas llegar a cualquier lugar y aprender lo más posible de él. ABir puertas, efectivamente.

  Francisco Galván: Exacto. El euskera es tan digno de admirar y conocer como la Catedral de Burgos o el Museo del Prado. O incluso más…

  Gracias, Juanjo

 29. cosechadel66 says:

  Toni: Eso es la idea. Que suerte tienes, Toni. :-)

  Jon: Ya que compartes el comentario de Rick, te contesto un poco lo mismo que a él. Las puertas deben funcionar en las dos direcciones, por supuesto. No se trata tanto de obligar a aprender, sino de aprender a conocer lo diferente. Evidentemente que si vas a Alemania, puedes entenderte en inglés. Pero si supieras Alemán ¿no sería esa experiencia más enriquecedora? En cuanto al cuarto idioma como muro, para mi opinión, es precisamente esa dificultad y diferencia lo que precisamente convierte el euskera en un tesoro. No para aprenderlo, evidentemente con mucha dificultad, sino también para admirarlo y defenderlo.

  Eulogio: Hay dos opciones: o no has entendido nada de lo que pone en el post, o yo me explico muy mal. Por supuesto que he necesitado de ayuda para las traducciones. Ayuda de gente que opinaba que el respeto y la admiración de otras lenguas no están reñidas con no conocerlas. Por otro lado. Me resultan maravillosas las lenguas china y japonesa, y de momento no tengo ninguna intención de aprenderlas. Pero también me parece maravilloso en principio el Museo Gughengeim, y no voy a aprender más de arquitectura para saber más sobre él. Y así, mil cosas. Me refería en todo momento a un conocimiento básico, un comienzo, un aprender a respetar.En cuanto al consejo, te lo agradezco, aunque no se de donde has podido deducir que este en contra de viajar o que no lo haya hecho en muchas ocasiones.

 30. srdiox says:

  La mitad del problema, pertenece a los politicos que utilizan el idioma como arma.
  La otra mitad somos nosotros por no saber(o poder) decir que el idioma lo utilizamos para hablar y no para diferenciarnos del vecino.

 31. cosechadel66 says:

  Gracias, Fernando

  Reina: Claro, porque no se trata de otra cosa sino de conocimiento de lo diferente, como también podría ser una religión, o una manera de pintar, de cocinar…

  Minipunk: Gracias!

 32. cosechadel66 says:

  Ana: Claro, si no se trata tanto de un aprendizaje completo como de respeto y comprensión… gracias a ti

  Sr Diox: Y en eso andamos, haciendo mitades…

 33. Rick says:

  @cosechadel66: Si yo creo que estamos de acuerdo. Yo abogo por la coexistencia, a pesar de que, en la práctica, más de un idioma no es nada ‘eficiente’. Claro que, los beneficios que trae ser bilingüe son mucho mayores (a mi entender) que esa pérdida de ‘eficiencia’. Yo estoy en contra de la imposición (y no del aprendizaje). Me parece mal que, por poner un ejemplo, si yo voy a Galicia, se me obligue a hablar gallego, ya que no tengo por que saberlo y, sobre todo, porque en Galicia el Castellano es un idioma al mismo nivel que el Gallego (si, ya se que soy un pesado con los niveles, pero no encuentro otra forma mejor de expresarlo)
  ¿Que es mejor saber 3 idiomas que 2? Por supuesto, eso está claro, pero no es el asunto a debatir aquí.

  @Iñaki: Pido perdón entonces, debo tener roto mi medidor de ironía :)
  Lo de medir: Ya lo dije antes, no se me ocurre otra manera de expresarlo… No se trata de medir, se trata de sentido común, de conjuntos y subconjuntos: si todos los gallegos hablan castellano pero no todos los castellano hablan gallego… el conjunto más grande está claro, ¿no?
  Y no se trata de que un idioma sea más que otro, porque no es una carrera ni una competición, ni de que el ingles sea universal o no (aunque, de facto, si que lo es), se trata de que los idiomas están, ante todo, y por encima de las ideologías, los gobiernos y todo lo demás, para comunicarse, y nunca para lo contrario.

  Y estoy muy de acuerdo con @srdiox, lo peor que le puede pasar a una lengua es que un político la use como arma, o como excusa para sacar dinero con las políticas lingüisticas, y eso es lo que pasa en España todos los días… Y las lenguas no son de nadie, y a la vez son de todos, y tienen vida propia, nadie (y, a la vez, todos) puede marcar su rumbo…

  Y ya me callo, que esto de las políticas lingüísticas me pone malo :)

  Solo recordar, lo importante es hablar, comunicarse, en que idioma es lo de menos…

 34. Espineli says:

  Estupenda entrada Adolfo. Pues a mi me enseñaron en el colegio catalán, pero me hubiera gustado más que haber aprendido el ibicenco mi lenga natal de primeras, que por cierto tuve que aprender por mi propia cuenta, si bien es muy parecido pero hay algunas palabras que cambian. aunque con mis padres nunca hablé en catalán ni ibicenco.

  También se algo de inglés pero no lo domino tanto cómo el español,catalán o el ibicenco.

  Me parece muy bien aprender idiomas, nunca está de más, pero también pienso que la lenga que predomina y la que es universal en España es el castellano, con la que uno se debe comunicar normalmente, a mi me hace gracia no sé si por que no estoy acostumbrado a hablarlo, cuando me salta un catalán y (no es por discriminar a los catalanes es sólo un ejemplo) se me pone a hablar en su idioma natal, al principio me choca, por que no estoy acostumbrado a hablarlo pero luego no le doy importancia y le sigo la corriento incluso hablando en catalán, pero esto para una persona que sólo conoce el español puede llegar a ser frustrante digo yo. Es sólo una opinión 😉

  Salu2!!

 35. Blackbirdsr67 says:

  Hace falata conocer más a nuestro vecino, amar más la diversidad, más apertura de mente. Viajar más, ser más generosos. Hacen falta más artículos como el tuyo, Adolfo.

 36. Sabela says:

  ¡Qué buenas intenciones tienes, Adolfo!, ¡Qué buenas!. Tu espíritu es inagotable.

  Un agarimo a todos los comentaristas desde Galicia.

 37. Iñaki says:

  @Rick Quizá no había entendido tu postura. Estoy de acuerdo en casi todo lo que dices.

  Lo único que discrepo es eso de que si voy a Galicia no tengo porque hablar gallego.

  Si te encuentras con una paisaniña en el monte y quieres que te lleguen sus maravillosas experiencias necesitarás entender el gallego.

  Los idiomas son de las personas no de los países y partidos políticos.

  El debate lingüístico es una mierda.

  Tendamos puertas para entendernos y enriquecernos. Me quedo con esa idea.

  Saudiños.

 38. Estupenda entrada y amenos comentarios.

  Una puerta puede cerrarse o abrirse… Pero no quiero jugar ahora con estas imágenes.

  Todo exclusivismo, toda imposición es rechazable. No es el mejor punto de partida. Ni es buen camino apoyarse en exceso en conceptos como mayoría y minoría, pues se corre el riesgo de convertir en arma lo que es un instrumento, pero no sólo de comunicación o cultura, sino tanbién de conocimiento y pensamiento.

  El bilingüismo, el trilingüismo, el plurilingüismo por decreto no son tales.

  Sonroja, por otra parte, ver cómo se convierte un instrumento que no se domina ni se cuida (hacerse entender no es poco, pero no basta) más que en una seña de identidad, en una enseña de hincha de fútbol. De esta manera, no me extraña que quien poco se preocupa de ahondar en el instrumento que mamó, no tenga aprecio por lo que hace o dice el vecino.

 39. Eulogio says:

  Yo creo que he entendido bien tu post, pero he ido al mensaje de fondo, y no a la forma de decirlo, que es absolutamente respetable, pero engañosa. Por supuesto que las lenguas merecen un respeto, y que deben ser estudiadas *si uno tiene interés en esas lenguas* (lo que te ocurre a tí con el chino, y a mí con el euskera o el catalán, lo que demuestra que, en el fondo, pensamos lo mismo). La diferencia es que tú le das más importancia a las lenguas que se hablan en España (local), y yo a las lenguas que abren otras fronteras fuera de nuestro país (global).

 40. Dean says:

  Si no lo hubieras escrito en castellano no lo hubiera podido leer, ojalá tuviéramos todo ese tiempo para aprender estas y muchas otras lenguas. Desde mi punto de vista existen otro tipo de barreras más difíciles de superar que el idioma, una de ellas es la intolerancia y otra la discriminación-
  Un saludo.

 41. Eulogio says:

  Totalmente de acuerdo, Dean.

 42. cosechadel66 says:

  Dean: Primero, dudo que no hubieras entendido lo esencial del mensaje en catalán o en gallego. Y segundo, precisamente la lengua puede ser un perfecto instrumento para superar la intolerancia y la discriminación, a la vez que un objetivo de ambas cosas.

 43. Thiago says:

  Cari, lo que dices es muy bello pero poco práctico, creo yo. Hoy ya un niño en Galicia aprende cuatro idiomas: galego, castellano, inglés y francés… ¿tú crees que eso es práctico? No sé… no sé si se harán la picha un lío. Y eso sin contar con lo mal que se enseñan en este pais los idiomas… ¿pero que sentido tiene que yo gallego en Madrid tenga que aprender Euskera? No lo veo claro.

  Se podría dar unas lecciones genéricas de lo que son los “idiomas” de su madre común: el latín (bueno el eusquera dicen que no viene del latín) pero aprender todos es pedir demasiado. Hay que ser realistas y pedir lo imposible, jajaajaj

  Sin contar que el euskera es dificilisimo. Y que los idiomas como la música no se le da bien a todo el mundo. Si tienes mal oido para cantar tb. hablaras mal idiomas. Asi que tb puede convertirse en un elemento de discriminación escolar e intelectual.

  Yo veo más practico aprender uno común, no es por nada. Y que haya como ha habido siempre, interpretes, traductores, etc… que todo el mundo tiene que vivir, jajaa

  Bezos.

 44. Jon Kepa says:

  Amigo Adolfo, a mi me gustaría hablar y entender el euskera por lo menos al mismo nivel que el gallego.
  He estado muchas veces en Euzkadi y nunca tuve ningún problema de entendimiento, los vascos son muy buena gente y saben comportarse muy bien, incluso aquellos que viven en el corazón del euskera (Bermeo, Lekeitio, Gernika…).No podría decir lo mismo de otros lugares en los que se han dirigido a mi en su lengua sin saber ni preguntar si les entendía o no, menos mal que quienes así actúan son unos pocos radicales.
  En mi primera estancia en Alemania estuve solo 15 días, por motivos laborales, y en esos días aprendí lo justo para pedirme unas birras o tomar un taxi e indicarle una dirección.
  Las lenguas deben ser puertas abiertas al entendimiento sino fuera por unos pocos que las convierten en muros.

  Saludos.

 45. Pez Susurro says:

  Adolfo:

  He caído aquí por casualidad,y no quiero dejar pasar la ocasión de decirte lo acertado del post.Me ha sorprendido mucho la forma de la publicación, impacta y llama la atención.Aunque lo más importante es el contenido del texto.Presupongo que es de tu cosecha, y quería alabar la exquisitez de la idea de enseñar lo básico a edades tempranas con respecto a las lenguas que se hablan en el conjunto completo de tu país.He leído más arriba que la capacidad de aprender hay que medirla, y entiendo el concepto que se quería explicar, pero yo, por ejemplo, soy madrileño de pura cepa, y un absoluto enamorado del norte.
  Conozco Galicia, el País Vasco y Cataluña (la cual me fascina) y siempre que he ido, he procurado aprender lo básico, por un sentido práctico, y porque me gusta.Me gusta poder sentirme un poquito de allí al dar un “bon día” o un “agur”.Y nunca,NUNCA he tenido el más mínimo problema para comunicarme.

  Me ha encantado, por otra parte la participación de los demás.Pocas veces he visto un post con tantos comentarios, y tocando un tema tan controvertido y delicado (visto aqui desde el principio desde una perspectiva preciosa) con un debate, tan respetuoso y civilizado, con opiniones de buen contenido y sin salidas de tono sin sentido.
  (Riki e Iñaki, especialmente vuestro pequeño debate me ha gustado, por las formas y el desenlace, así da gusto)

  Quisiera felicitarte a ti por exponer el tema con esa sensibilidad, y a los demás por su participación tan enriquecedora.

  Un verdadero placer.

  Un abrazo a todos.

 46. Magnífica entrada que debería ser leída todos los días en los informativos para abrir la mente de muchos carpetovetónicos que no entienden que las lenguas son una gran riqueza y sobre todo y muy especialmente que esas lenguas a las que te refieres: el catalán, el gallego, el euskera, es el idioma de muchos ciudadanos que expresan su sentir a través de su propia lengua, la de ellos, no la impuesta.
  El debate en este país es un debate político, no social. Nadie pone en tela de juicio que se hable en francés cuando van a Francia, pongo por caso. Y aquí muchos no entienden que hablen en su propia lengua… Necesitamos mucha “educación para la ciudadanía”. Mucha tolerancia. Mucha formación.
  Repito, espléndida entrada.
  Un beso

 47. […] gusta usar los idiomas para separar en vez de unir. No puedo dejar de hacer referencia a la entrada Un idioma no es un muro, es una puerta, que tiene, desde luego, bastante sentido común. En el que, por cierto, da gusto leer los […]

 48. Jaume says:

  T’agraeixo profundament aquesta entrada. Sembla mentida que un gest tan senzill, però segurmanet que costós i laboriós, sigui un regal ben valuós que ens has fet a totes les persones parlants d’aquest país, o estat.

  Subscric la majoria d’opions dels companys, i altres m’han sorprès. També he de confessar que m’ha fet pensar al llarg del dia d’ahir, que el vaig llegir, i que tot i que sóc bastant mandrós a l’hora d’escriure havia de deixar-hi un comentari: només per referència a l’autor del bloc.

  El primer dubte que vaig tenir era en quina llengua havia d’utilitzar? Primer, vaig pensar a fer servir la meva materna, ja que havia d’argumentar sobre emocions, però el sorprenent, és que la resposta l’he meditada en castellà. Així doncs, continuaré en aquesta llengua. Haureu de perdonar les catalanades que deixaré anar, però el català a més de ser la llengua materna és la meva eina professional: sóc tècnic en normalització lingüística.

  Me gustaría aclarar que en Catalunya, aunque pueda sorprender a alguién y a otros nos pese, se puede vivir y trabjar perfectamente en castellano. Lo puede corroborar la mayoría de castellano hablantes.Y os puedo asegurar que el español goza de una buena salud. Como ha comentado Miquel, obedece a una manipulación informativa que ejerce un influyente sector españolista.

  Me ha parecido que en algunos comentarios se hacía alusión a imponer lenguas. Bien, en Catalunya, como en el resto de los territorios con lengua autóctonas, fuimos víctimas de la represión lingüista franquista, bastante dura en las primeras décadas pero que consiguió que calara en la sociedad sus efectos. El castellano tenía y sigue siendo considerada una lengua de prestigio; en cambio, las autóctonas no. Creo que eso explica el comentario de Espineli.

  Parece que evoque los años oscuros de las catacumbas, pues no. Tambien soy nacido en 1966. Evidentemene mi estudios de primaria fueron en castellano aunque la mayoría de maestras eran catalanas. Sin ir más lejos, tuve mi abuela materna como maestra en preescolar (“maternales”). La lengua vehicular era el catalán, pero el castellano era la lengua de enseñanza. Mi primer encontronazo con un muro lingüístico fue en 1º de EGB. Aprendí en mis “carnes morenas” qué significaba aprender a base de “jarabe de palos”. Un día me llevé un enorme sopapo por no entender la instucción de un ejercicio en castellano. Aquel día aprendí qué albañil era un paleta.

  La Llei de normalització lingüística no pretende imponer el catalán en detrimento del castellano como algunos aseguran. Pretende que el catalán y sus hablantes tengas los mismos derechos y las mismas oportunidades en su propia lengua. Unos derechos reconocidos por la Constitución y l’Estatut. Así que no es tan extraño que a un funcionario se li exija como requisito el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la comunidad.

  Si os he narrado encontronazos, tambien tengo que destacar puertas me han abierto. Un día tuve una avería en el coche. Estaba bastante aturdido que llamé a la compañía de seguros. Ignoré que llamaba a Madrid. Fui atendido con una excelente profesionalidad y amabalidad. Cómo me dirigí en catalán, me recordó que el Servicio de Atención era en Madrid. Intenté seguir en castellano, pero me notó tan angustiado, y supongo que no entendía nada, me rogó que me tranquilizara y que me podía dirigirle en catalán. Me pidió disculpas si había algo que no entendía y se lo tuviera que repetir. Nunca podré agradecérsolo ni en castellano ni en catalán.

  No sé si los idiomas abren puertas o son las actitudes de las personas. Por cierto, Antonio Muñoz Molina publicó en “El País Semanal”, el 20 de mayo de 2001, un artículo titulado “Lenguas vivas”. Sería un buen complemento.

  Diuen que cal obrir portes; si no, no passa l’aire.
  Felicitats pel teu bloc!!

 49. Addax says:

  ¡Otra copita, compadre, otra copita! Brindo por el post, por lo cosmopólita de tus palabras. ¡La humanidad es un mundo con ventanas en los ojos!

  ¡Paz!

  Me encantó la entrada. Un saludín!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>